İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
Ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi haqqında sertifikat.
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Özəl mühafizə fəaliyyətinə lisenziya verilməsi
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ