İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
Əmtəə nişanlarının qeydiyyat şəhadətnaməsi.
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ